BIDALKETAK - Información sobre Envíos


[ESP]
Los pedidos se envían por Agencia de Mensajería Urgente dentro de Europa y por Correos Express fuera de ella.

 

Plazo de entrega (Excepto productos personalizados):

 • Península Ibérica y Baleares: 24/48 horas*.
 • Canarias: 3 a 7 días. (No olvides indicar en tu pedido tu número de DNI)
 • Europa: 7 a 15 días.
 • Resto del mundo: 10 a 30 días - Los pedidos con destino América Central, del Norte o del Sur, Asia o Australia se gestionarán de forma personalizada ya que los gastos de envío son variables en función del peso o dimensiones, y no pueden ser unificados. Antes de realizar el pedido ponte en contacto con nosotros. Muchas gracias.

*Los pedidos realizados de lunes a viernes a partir de las 16:30, o aquellos realizados en sábado, domingo o festivo, se enviarán el siguiente día laborable.

 

Puede pagar con Tarjetas de Crédito o Débito a través de la pasarela de pago seguro de Paypal. También puede realizar pagos con Tarjeta a través de la pasarela de pago de STRIPE.

 

No hay pedido mínimo.

 

Los precios y cantidades disponibles pueden cambiar sin previo aviso.

 

Si desea pedir mayor cantidad de producto, solicite presupuesto, podemos ajustar precios.

 

Estos envíos conllevan unos gastos de transporte a cargo del comprador.
No se admiten devoluciones después de 15 días tras la recepción del pedido.

 

*Gastos de envío gratuitos a partir de 75,00 € en compras realizadas con destino a Península Iberica.


Precauciones COVID-19
Recomendamos limpiar el paquete recibido con algún producto desinfectante, como agua con lejia, y después tirar la bolsa o caja de contenedora de los productos comprados en nuestra tienda online. Se puede dejar sin tocar hasta 24 horas.
(https://bit.ly/Coronavirus_tiempo)

Nuestros productos se envasan en un entorno libre de virus, pero al manipularse durante el transporte el envase puede estar contaminado. Por eso es importante limpiar el paquete al llegar al destino.

 

Como medida de seguridad, las empresas de mensajería para evitar contagios están activas y seguidas al pie de la letra por los transportistas. En líneas generales, se basan en conseguir el “contacto cero”, es decir, asegurar que no hay interacción entre el mensajero y el comprador a la hora de entregar los paquetes. Para ello, se ha eliminado la necesidad de firmar cualquier tipo de albarán de entrega (ya sea en papel o digital) y en medida de lo posible, solo se llamará al telefonillo, no al timbre de la vivienda. Después, los artículos se dejarán en la puerta.

Si no hay un lugar seguro disponible donde dejar el paquete y no se puede llamar, el mensajero llegará hasta la puerta de vuestro domicilio y dará unos pasos atrás, para cumplir en todo momento la distancia social de seguridad. En la mayoría de los casos, os pedirá vuestro número de DNI y ya no tendreís que firmar ni entregar ninguna documentación extra.


Muchas gracias!


[EUS]

Eskaerak Europako Presako Mezularitza Agentziaren bidez bidaltzen dira, eta Correos Express-en bidez, handik kanpo.

Entregatzeko epea (produktu pertsonalizatuak izan ezik):

 • Iberiar Penintsula eta Balearrak: 24/48 ordu*.
 • Kanariak: 3 - 7 egun. (Ez ahaztu zure eskaeran zure NAN zenbakia adieraztea)
 • Europa: 7 - 15 egun.
 • Munduko gainerako herrialdeak: 10 - 30 egun - Erdialdeko Amerikarako, Iparralderako edo Hegoalderako, Asiarako edo Australiarako eskaerak modu pertsonalizatuan kudeatuko dira, bidalketa-gastuak aldatu egiten baitira pisuaren edo neurrien arabera, eta ezin baitira bateratu. Eskaera egin aurretik, jarri gurekin harremanetan, eskerrik asko.

*Astelehenetik ostiralera 16:30etik aurrera egindako eskaerak edo larunbat, igande edo jaiegunetan egindakoak hurrengo lanegunean bidaliko dira.

 

Kreditu edo Zordunketa Txartelak ordaindu ditzakezu Paypal ordainketa seguruaren pasabidearen bidez. Txartelen ordainketak ere egin ditzakezu STRIPE ordainketa pasabidearen bidez.

 

Ez dago gutxieneko eskaerarik.

 

Prezioak eta kopuruak aurrez abisatu gabe alda daitezke.

 

Produktu gehiago eskatu nahi baduzu, aurrekontua eskatu, prezioak doitu ditzakegu.

Bidalketa horiek garraiorako gastu batzuk dakartzate eroslearen kontura.
Eskaera jaso eta 15 egunera ez da itzulketarik onartuko.

 

*Doako bidalketa-gastuak, 75,00 €tik aurrera Iberiar Penintsularako egindako erosketetan.

 

KORONABIRUSAK sortutako egoera dela eta, ezin dugu bermatu produktu horiek emango direnik, garraioan, populazioaren isolamenduan edo mugen itxituran murrizketak direla eta.

 

COVID-19 kontuan hartu beharrekoak
Jasotako paketea produktu desinfektatzaileren batekin garbitzea gomendatzen dugu, adibidez, ura lixibarekin, eta, ondoren, gure on line dendan erositako produktuen edukiontzi-poltsa edo kaxa botatzea. 24 ordu utzi daitezke ukitu gabe.
(https://bit.ly/Coronavirus_tiempo)

Gure produktuak birusik gabeko ingurunean ontziratzen dira, baina garraiatzean ontzia kutsatuta egon daiteke. Horregatik, garrantzitsua da helmugara iristean paketea garbitzea.

 

Eskerrik asko!


[CAT]

Les comandes s'envien per Agència de Missatgeria Urgent dins d'Europa i per Correus fora d'ella.

Termini de lliurament (Excepte productes personalitzats):

 • Península Ibèrica i Balears: 24/48 hores *.
 • Canàries: 3 a 7 dies. (No oblidis indicar en la teva comanda teu número de DNI)
 • Europa: 7 a 15 dies.
 • Resta de l'món: 10 a 30 dies - Les comandes amb destinació Amèrica Central, de el Nord o de l'Sud, Àsia o Austràlia es gestionaran de forma personalitzada ja que les despeses d'enviament són variables en funció de l'pes o dimensions, i no poden ser unificats . Abans de realitzar la comanda posa't en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies.

* Les comandes realitzades de dilluns a divendres a partir de les 16:30, o aquells realitzats en dissabte, diumenge o festiu, s'enviaran el següent dia laborable.

Pot pagar amb Targetes de Crèdit o Dèbit a través de la passarel·la de pagament segur de Paypal. També pot realitzar pagaments amb targeta a través de la passarel·la de pagament de STRIPE.

No hi ha comanda mínima.
 
Els preus i quantitats disponibles poden canviar sense previ avís.

Si desitja demanar major quantitat de producte, sol·liciti pressupost, podem ajustar preus.

Aquests enviaments comporten unes despeses de transport a càrrec de comprador.
No s'admeten devolucions després de 15 dies després de la recepció de la comanda.

* Despeses d'enviament gratuïtes a partir de 75,00 € en compres realitzades amb destinació a Península Iberica.

Precaucions COVID-19
Recomanem netejar el paquet rebut amb algun producte desinfectant, com aigua amb lleixiu, i després llençar la bossa o caixa d'contenidora dels productes comprats a la nostra botiga online. Es pot deixar sense tocar fins a 24 hores.
(Https://bit.ly/Coronavirus_tiempo)

Els nostres productes s'envasen en un entorn lliure de virus, però a l'manipular durant el transport l'envàs pot estar contaminat. Per això és important netejar el paquet a l'arribar a la destinació.

Com a mesura de seguretat, les empreses de missatgeria per evitar contagis estan actives i seguides a peu de la lletra pels transportistes. En línies generals, es basen en aconseguir el "contacte zero", és a dir, assegurar que no hi ha interacció entre el missatger i el comprador a l'hora de lliurar els paquets. Per a això, s'ha eliminat la necessitat de signar qualsevol tipus d'albarà de lliurament (ja sigui en paper o digital) i en mesura del possible, només es cridarà a l'intèrfon, no a el timbre de l'habitatge. Després, els articles es deixaran a la porta.

Si no hi ha un lloc segur disponible on deixar el paquet i no es pot trucar, el missatger arribarà fins a la porta del vostre domicili i donarà uns passos enrere, per complir en tot moment la distància social de seguretat. En la majoria dels casos, us demanarà el vostre número de DNI i ja no tindreu que signar ni lliurar cap documentació extra.

Moltes gràcies!


[ENG]

Orders are sent by Urgent Messaging Agency within Europe and by Express Mail outside of it.


Delivery time
(Except custom products):

 • Iberian Peninsula and Balearic Islands: 24/48 hours*.
 • Canaries: 3 to 7 days. (Do not forget to indicate in your order your DNI number)
 • Europe: 7 to 15 days.
 • Rest of the world: 10 to 30 days - Orders with destination Central, North or South America, Asia or Australia will be individually managed as shipping costs are variable depending on the weight or dimensions, and cannot be unified. Before placing the order, please contact us, thank you.

*Orders placed from Monday to Friday from 16:30, or those made on Saturday, Sunday or holidays, will be sent the next working day.

You can pay with Credit or Debit Cards through the secure payment gateway of Paypal. You can also make payments with Card through the payment gateway of STRIPE.

 

Here is no minimum order.

Prices and quantities available may change without notice.

If you want to order more product, request a quote, we can adjust prices.

These shipments entail transport costs at the expense of the buyer.
No returns are allowed after 15 days after receipt of the order.

*Free shipping costs starting from €75.00 on purchases made for Iberian Peninsula.

 

Due to the situation created by CORONAVIRUS, we cannot guarantee the delivery of these products by restrictions on transport, isolation of the population or the closure of borders.

 

Precautions COVID-19
We recommend cleaning the package received with some disinfectant product, such as water with bleach, and then throwing the bag or container box of the products purchased in our online store. It can be left untouched up to 24 hours.

Our products are packed in a virus free environment, but when handled during transport the container can be contaminated. That is why it is important to clean the package when arriving at the destination.

Thank you so much!


[FRA]

Les commandes sont envoyées par Urgent Messenger Agency en Europe et par Express Mail en dehors de celui-ci.

Délai de livraison (sauf produits personnalisés):

 • Péninsule ibérique et Baléares: 24/48 heures*.
 • Canaries : 3 à 7 jours. (N'oubliez pas d'indiquer dans votre commande votre numéro de carte d'identité)
 • Europe: 7 à 15 jours.
 • Reste du monde: 10 à 30 jours - Les commandes à destination de l'Amérique centrale, du Nord ou du Sud, de l'Asie ou de l'Australie seront gérées de manière personnalisée car les frais d'expédition sont variables en fonction du poids ou des dimensions et ne peuvent pas être unifiés. Avant de passer la commande, veuillez nous contacter.

*Les commandes passées du lundi au vendredi à partir de 16h30, ou celles effectuées le samedi, le dimanche ou la fête, seront envoyées le jour ouvrable suivant.


Vous pouvez payer avec des cartes de crédit ou de débit via la passerelle de paiement sécurisée de Paypal. Vous pouvez également effectuer des paiements par carte via la passerelle de paiement de STRIPE.

Voici aucune commande minimum.

Les prix et les quantités disponibles peuvent changer sans préavis.

Si vous souhaitez commander plus de produits, demandez un devis, nous pouvons ajuster les prix.

Ces expéditions entraînent des frais de transport aux frais de l'acheteur.
Aucun retour n'est autorisé après 15 jours après réception de la commande.

* Frais de livraison gratuits à partir de 75,00 € sur les achats effectués pour la péninsule ibérique.

En raison de la situation créée par CORONAVIRUS, nous ne pouvons garantir la livraison de ces produits par des restrictions de transport, l'isolement de la population ou la fermeture des frontières.

Précautions concernant COVID-19
Nous vous recommandons de nettoyer l'emballage reçu avec un produit désinfectant, comme de l'eau avec de l'eau de Javel, puis de jeter le sac ou la boîte contenant les produits achetés dans notre boutique en ligne. Il peut rester intact jusqu'à 24 heures.

Nos produits sont emballés dans un environnement exempt de virus, mais lorsqu'ils sont manipulés pendant le transport, le conteneur peut être contaminé. C'est pourquoi il est important de nettoyer le colis en arrivant à destination.

Merci beaucoup!


* Los precios incluyen el IVA. Prezioak BEZa barne. The prices include VAT. Les prix incluent la TVA.